Gebruikersvoorwaarden website JR tec Industrial Solutions B.V.

Gebruik van deze website 
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat JR tec zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan JR tec niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JR tec beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

JR tec kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten 
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door JR tec niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. JR tec wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten 
JR tec, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JR tec, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Pers 
Geïnteresseerden die de op de website aangeboden informatie willen opnemen in eigen publicaties worden verzocht een schriftelijk verzoek in te dienen. In overleg zal JR tec voor publicatie geschikte tekst en/of beeldmateriaal ter beschikking stellen. JR tec behoudt zich het recht voor verzoeken zonder opgave van reden te weigeren.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JR tec.

Online communicatie 
Berichten die u stuurt aan JR tec per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. JR tec adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan JR tec te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan JR tec per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
JR tec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt JR tec geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan JR tec wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van JR tec.

Toepasselijk recht 
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen 
JR tec behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.